27/09/2012

Sewing: Japanese school uniform bow~! ♥

So we'll try to sew japanese school uniform bow.
Things which you will need:
Necktie (preferably checked or striped pattern)
needle
thread
scissors
Velcro fastener or buton
1. Prepare your necktie. If you wanna try to sew
this bow, please don't buy new necktie. I bought my tie,
for even half price, not 6 , but 3 zlote(≈ 0,72 € / 0,57 ₤)
in secondhand.
(1. Przygotuj swój krawat. Jeśli chcesz uszyć tę kokardkę, proszę nie kupuj
nowego krawata. Swój kupiłam za połowę ceny w Secondhandzie. Za 6 PLN)


 
2. Sew the end of tie like it's on images above.
(2. Zszyj koniec krawata jak zna zdjęciu powyżej)3. Cut off the loop and label. Don't throw loop, because we
will used it later in the middle of bow.
(3. Odetnij szlufkę i metkę. Nie wyrzucaj szlufki, ponieważ użyjemy jej
później na środku naszej kokardki)
4. Cut your tie. It should have max. 21 cm.
(4. Przetnij krawat. Powinien mieć max. 21 cm.)
5. Our tie should now look like on the left pic. If there'll be
some fabric coming out, just cut it, but NOT TOO MUCH,
because our bow must be quite rigid.
(5. Nasz krawat powinien teraz wyglądać jak na zdjęciu po lewej. Jeśli za
dużo materiału ze środka będzie wychodziło za zewnątrz, wytnij go. Ale nie za dużo,
ponieważ nasza kokardka musi być w miarę sztywna)
6. Fold the cutted site and sew it as it is shown on picture on the right.
(6. Zwiń pociętą stronę i zszyj ją tak jak jest to pokazane na obrazku)
7. Grab our tie in the middle to create folds, and place there
our loop. Sew it behind.
(7.Złap krawat w środku aby stworzyć plisy, przełóż środek naszą
szlufką. Zszyj z tyłu.)
7. Take the rest of our tie, and cut now like 19 cm of it.
(of course from the wider side)
(7. Weź resztę naszego krawata i wytnij jakieś 19 cm. Oczywiście z tej
szerszej strony.)
8. Cut it in the half(it will have like 9.5 cm each)
(8. Przetnij ten kawałek na pół. Każdy powinien mieć po
ok. 9,5 cm)
 

9. Sew the one end of it like it's on image.
(9. Zszyj jeden koniec jak na fotce.)
10. Grab the piece, like it's on pic. (it's the
same way we have done it with our bow, earlier)
(10. Złap ten kawałek materiału jak na zdjęciu. W podobny sposób
musieliśmy wcześniej złapać naszą kokardkę.)

11. Sew it like it's on picture
(11. Zszyj jak na obrazku)
12. Don't be scared if after sewing one ending,
another is wide open, just again grab it to create folds, and
sew it. It should be alright.
(12. Nie przestrasz się, jeśli po zszyciu jednego końca, drugi będzie
szeroko rozchylony. Po prostu złap tak, żeby stworzyć plisy i zszyj.
Powinno być w porządku.)

 
13. Our halfs should now look like on left pic.
(13. Nasze połówki powinny wyglądać jak na lewym zdjęciu.)
14. Sew it to each other like on right image.
(14. Zszyj je razem jak na prawym zdjęciu.)

 
15. Attach our sewed halfs to the rest of the bow.
Remember to always check if everything is attached,
by right sides (on the right side, no stitches can appear!)
(15. Przyczep połówki do reszty kokardki. Pamiętaj aby sprawdzać, czy
przyczepiasz wszystko z dobrej strony. Z przodu kokardki nie mogą
być widoczne żadne zszycia!)
 

 
16. Take the rest of our tie and cut a piece of 54 cm.
(16. Chwyć resztę która została z naszego krawata i wytnij jakieś 54 cm)
17. Place it like it's on image and consider if you must
make it narrower. Like for me it is too wide.
(17. Ułóż ją jak na zdjęciu, żeby zobaczyć czy musisz zrobić ją
węższą. Jak dla mnie jest za szeroka.)


18. Remove fabric from inside (that white thing).
(18. Wyjmij materiał ze środka. To białe coś)
19. It should look like on the right pic right now.
(19. Teraz powinien wyglądać jak na prawej fotce) 
20. As you can see on the pic this is where you should cut it.
(20. Na zdjęciu pokazane jest gdzie powinniście ciąć.)
21. As you can see there still is too much fabric in some places.
Just cut it, to not stick out.
(21. Jak widzicie w niektórych miejscach, wciąż jest za dużo materiału.
Wytnijcie go, aby nie wystawał.)

22. A little close up, where it's too much fabric.
(22. Małe przybliżenie, gdzie jest za dużo materiału.)
23. Sew it to not fall apart while wearing.
(23. Zszyj go, aby się nie rozpadł podczas noszenia.)


24. Attach one of the ending in the middle of our bow,
sew a button, or velcro fastener.
(24. Przyczep jeden koniec do środka naszej kokardki, przyszyj
guzik, lub rzep.)
25. Make a little hole in the middle of second ending,
or attach other site of velcro.
(25. Zrób mały otwór na drugim końcu materiału, albo
przyczep drugą część rzepa.)

WE ARE DONE~!
 
 
 

24/09/2012

Food, food everywhere...!

Wearing my favourite Hello
Kitty earings and necklace ♥
From 3 days I'm like only eating a lot of good
food. (Today I have lazy Monday actually, so
NO PEOPLE INCLUDED).

First I met with my old good friend, and went to
House of Chocolate ("Dom Czekolady").
 
I ordered 'Pistachio Cake Princessa'(White chocolate mousse 
with pistachio, cream Brulee with pears on almond sponge cake)
It was so delicious and sweet. I'm sure I will order it again in future!


Next me and my lovely boyfriend, went to barbaresco restaurant.
It's quite lovely inside, we were sittin' upstairs and were almost
alone in there 
 

Ordered cotoletta all’a milanese(Breaded chicken breast served with tomato, 
basil, chips and salad) and orange juice.This dish was 
amazing... Definitely will return to barbaresco and eat it again!At least I was at Starbucks with my bf. I wanted to 
try Caramel Macchiato (couldn't spell it right in front 
of salesman...) and Carrot Cake.The cake was delicious, but 
I think I am still too young,to drink coffee (I just can't.
 It's taste awful ok?....)


My bf bought also a Blueberry Muffin for me, so I could 
eat it the next day in home.


And we had such a great view from the Starbucks window, I absolutely 
adore city by night.

At times like this I feel like the happiest girl alive~
previous Next home